హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు &&& సెక్స్ జోకులు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

స్కోరుబోర్డు

ఆ రోజు రమేష్ ఇంటికి అతని ప్రాణస్నేహితుడు సచిన్ వచ్చాడు. రాత్రికి డిన్నర్ చేసిన తర్వాత అతను వెళ్లిపోవాల్సుంది. కానీ అప్పుడే పిడుగులతో వర్షం మొదలవటంతో అతను ఆ రాత్రికక్కడే ఉండిపోవాల్సొచ్చింది. వాళ్లింట్లో ఒకటే బెడ్ రూం, అందులో ఒకటే బెడ్ ఉండటంతో దానిమీదనే రమేష్, ప్రియ, సచిన్ సర్దుకుని పడుకున్నారు.

మధ్యరాత్రిలో ప్రియ సచిన్ ని లేపింది. నిద్ర కళ్లతో ఆమెకేసి చూశాడు సచిన్.

‘ఎప్పటినుండో నీ మీద కోరికుంది నాకు. ఈ రాత్రికి తీరుస్తావా?’ అనడిగిందామె ఆశగా.

‘నో. నా స్నేహితుడికి ద్రోహం చేయలేను’ అన్నాడు సచిన్.

‘ఏమీ కాదులే. ప్లీజ్’, బతిమిలాడింది ప్రియ. కాస్త మెత్తబడ్డాడు సచిన్.

‘రమేష్ నిద్ర లేస్తే?’ అన్నాడు అనుమానంగా.

‘ఆయన లేవరు. భయం లేదులే రా’ అంది ప్రియ.

‘ఎక్కడికి? ఉన్నదొకటే బెడ్ కదా’ అన్నాడు సచిన్ అయోమయంగా.

‘ఇక్కడే చెయ్యి. ఏమీ ఫరవాలేదు’ అంది ప్రియ కోర్కె నిండిన కళ్లతో అతడికేసి చూస్తూ.

‘అమ్మో. ఈ బెడ్ మీదనా? మీఆయన పక్కనే ఉన్నాడుగా’ అన్నాదు సచిన్ భయంగా.

‘ఆయన లేవర్లే. కావాలంటే ఆయన నెత్తిమీది వెంట్రుకొకటి పీకి చూడు’ అంది ప్రియ విసుగ్గా.

సరేనని సచిన్ రమేష్ తలమీదినుండి ఒక వెంట్రుక పీకాడు. రమేష్ కి చీమ కుట్టినట్లయిన లేదు. అతను కనీసం కదలనుకూడా లేదు. అది చూసి సచిన్ కి ధైర్యం వచ్చింది. ఇద్దరూ నగ్నంగా తయారై ఆ బెడ్ మీదనే రతి జరిపారు. అయిపోయిన వెంటనే బట్టలు తొడుక్కుని నిద్రపోయారు.

పది నిమిషాల తర్వాత ప్రియ మళ్లీ లేపింది సచిన్ ని. ‘మళ్లీ మూడొచ్చింది’ అంటూ ఆశగా అతనికేసి చూసింది. సచిన్ కి కూడా కుతిగానే ఉంది. ఎందుకైనా మంచిదని మళ్లీ రమేష్ నెత్తిమీది వెంట్రుకొకటి పీకి అతను లేవడని రూఢి చేసుకున్నాడు. తర్వాత మళ్లీ ఇద్దరూ మరో రౌండ్ వేసుకున్నారు.

ఇలా ప్రతి పది నిమిషాలకి ప్రియకి మూడ్ రావటం, సచిన్ రమేష్ నెత్తిమీది వెంట్రుకోటి పీకి ఆ తర్వాత ప్రియని వాయించటం. మొత్తమ్మీద పన్నెండు సార్లు జరిగింది. పదమూడో సారి ప్రియకి మళ్లీ మూడొచ్చింది. ఆమె ఎప్పుడు లేపుతుందానని రెడీగా ఉన్న సచిన్ వెంటనే లేచి రమేష్ నెత్తిమీది వెంట్రుక పీకబోయాడు. అంతలో రమేష్ దిగ్గున లేచి కూర్చుని పెద్దగా అరిచాడు:

‘ఒరే దొంగ నా కొడకా. కావాలంటే నా పెళ్లాన్ని ఎన్నిసార్లన్నా వేసుకో. తాపకో వెంట్రుక పీకావంటే ఇరగతంతా. నా తలకాయేమన్నా స్కోరు బోర్డులా కనిపిస్తుందాబే నీకు?’.
 

>>>సదా మీ సేవలో....... మీ...నాని లోకల్<<<

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...