హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు &&& సెక్స్ జోకులు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

వేలం పాట

ఆ రోజు ఆదివారం. ప్రియ, రమేష్ ఆలస్యంగా నిద్రలేచారు. బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేస్తుండగా ప్రియ అనింది, ‘ఏమండీ. రాత్రి నాకో కలొచ్చింది’.

‘ఏం కల?’ అన్నాడు రమేష్ ఆసక్తిగా.

‘ఒక చోట మగాళ్ల లింగాలు వేలం వేస్తున్నారు. కొంచెం పెద్దగా ఉన్నవి వెయ్యి రూపాయలు, బాగా పెద్దగా ఉన్నవి ఐదు వేల రూపాయలకి అమ్ముడుపోతున్నాయి’ అంది ప్రియ.

‘మరి నా లింగం ఎంతకి అమ్ముడు పోయింది?’ అన్నాడు రమేష్.

‘మీది ఫ్రీగా ఇచ్చేశారు’ అంది ప్రియ వెంటనే.

రమేష్ కి వళ్లు మండింది. ‘నాకూ ఒక కలొచ్చింది. చెప్పనా?’ అన్నాడు ఆమెకేసి చూస్తూ.

‘చెప్పండి’.

‘ఒక చోట అమ్మాయిల పూ*లు వేలం వేస్తున్నారు. కాస్త బిగుతుగా ఉన్నవాటికి ఐదు వేల రూపాయలు, బాగా బిగుతుగా ఉన్నవాటికి పదివేల రూపాయలు రేటు పలికాయి’.

‘మరి నా పూ* ఎంత రేటు పలికింది?’ అంది ప్రియ కుతూహలంగా.

‘రేటెలా పలుకుద్ది? వేలం జరిగింది అందులోనే కదా’ అన్నాడు రమేష్ కసిగా.

>>>సదా మీ సేవలో....... మీ...నాని లోకల్<<<

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...