హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు &&& సెక్స్ జోకులు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

అత్త ని అనుబవించిన చిన్నోడు

నా వయసు ఇప్పుడు ఇరవయ్ సంవసరాలు మా అతవయసు ముప్పై నలబై ఉంటుంది మా మామకి యాబై యబైయిదు సంవసరాలు ఉంటాడు . మా అతకి ఇద్దరి పిల్లలు ఐన సెక్సీ గ ఉంటుంది మొన్న ఎండాకాలం సెలవలకి మా అత్హ హైదరాబాద్ కి మా ఇంటికి వచింది . అరిజు నేను సాయంకాలం వరకు క్రికెట్ ఆది అది వచాను . ఇంటికి వచసరి కి మా అత్హ టీవీ చూస్తూ ఉంది . నన్ను చూసి ఎఅల ఉన్నావ్ శ్రీ అని అడిగింది అప్పటికి నేను చాల అలసి పోయి బాగున్నాను అన్నాను .నేను బాత్ రూం లోకి వెళ్లి కళ్ళు చేతులు కడుక్కొని వచ్చి కుర్ చిలో కూర్చొని టీవీ చూస్తూ కొంచం అన్నం వేయవ ఆతా అన్నాను అప్పుడు తను వెళ్లి హ అలాగే అని అన్నం వేసింది నేని తింటుంటే తను బయట నిలబడి మా అమ్మ ని కింద మోటర్ అప్పమని చెప్ప్తుటే నీను తన వంక చూసాను తను చాల అందంగా ఉంది అ రోజు రాత్రి మా అమ్మ నన బాల్కనిలో నేను బెద్పైన న పక్కన మా అత్హ చిన్న కోదోకు 10 ఉంటాడు కింద మా అత పక్క హాల్ లో మా తమ్ముడు పడుకున్నాడు . అ రోజు మా అత నల్ల చిరకట్టుకుంది రాత్రి 1 కి నేను బాత్రూం కి వేలోచాను అప్పుడు మా అత్హ చేర తోదవరకు బ్రేఅస్త్పైన జారి ఉంది . అ రోజు న సులి చాల గట్టిగ నిలబడింది తరువాతరోజు మా అమ్మ మా పిన్ని ఇంటి నానా తో వెళ్ళింది అప్పుడు మా తమ్ముడు బయటి వెళ్ళాడు నేన్ను మెల్లిగా 10 గంటలక్కు లేచాను అప్పుడు మా అత వంట చేస్తుంది నను లేచి అత్హ తో మాట్లాడుతూ మెల్లిగా న సులిని తన వెనక తగిలించాను అప్పుడు అత్హ కోపంగ్గా జరిగి కోపంగా చూసింది మల్లి మధ్యానం మెల్లి తన చేతులు నులుముతు ఎం అత్హ ఎఅల ఉంది మీ మద్రాస్ అన్నాను అమ్మే బాగానే ఉంది అంది మా అత కొడుకు మా తమ్ముడు అమ్మ నన వాచరు నేను మా అత టీవీ చూస్తున్నాం అమ్మ ఎమ్మో బెద్పైన టీవీ చూస్తూ పడుకుంది మా నన బాత్రూం కి ఎల్లడు తమ్ముడు అత కొడుకు శిఒప్ కి వెళ్లారు నేను మేల్లిగాన్ న చేతుల్ల్ని తన చీరను ను నులుముతు తన చెంపను తాకను తను మెల్లిగా చూసి నను దూరంగా నెట్టింది నేను మల్లి నులుముతు తనని తెమ్ప్ చేస్తూ గట్టి గ తన పల సండ్లని నిక్కను తను వెంటనే నన్ను నెట్టేసింది
నేను మల్లి తనకి ధగరగా కూర్చొని మెల్లిగా తన నడుమును నిక్కను తను వెంటనే మా అమ్మ వంక చూస్తూ ఉంది నేని తన చెంప పైన ముదు పెట్టాను టైం కి మా నాన బాత్రూం లోంచి వచాడు వెంటనే తను నాకు దూరంగా జరిగింది మల్లి రాత్రి వరకు నను తను ఎంతో కోపంగా చూసింది నేను అప్పుడు బయటి కెళ్ళి మల్లి 10 గంటలకు వచాను ఆపాటికి మా నన తమ్ముడు మా అత్హ అత్హ కోదోకు పడుకున్నారు మా అమ్మ అన్నం పెట్టి బాల్కనిలో నాన దగర పడుకుంది హాల్ లో తమ్ముడు బెద్ద్రూం లో అత్హ అత్హకొడుకు(10) పడుకున్నారు నేను బెడ్ పైన పడుకున్నాను 12 గంటలకి నేను మెల్లి గ NAA చేతుని తన సండ్లపై పెట్టి మెల్లి నొక్కుతూ ఉండగా నా సులి లేచి నిలబడింది . వెంటనే నేను న చేతిని తన నడుంపైన పేటి రాయ సాగాను వెంటనే తను లేచి తన కొడుకు వైపు జరిగింది ఐన నేను మల్లి తన నడుమును రాస్తూ గట్టి గట్టి మెల్లి నొక్కుతుంటే తను లేచి బాత్రూం కి వెళ్లి వచ్చి నన్ను చూస్తూ లైట్ బంజేసి పడుకుంది నేను మెల్లిగా లేచి తన పక్కన పడుకొని మెల్లిగా నొక్కుత్ నొక్కుతూ ఉండగా తను SILENT గ ఉంది నే ఇదే ఆవకాశం అనుకినో తన మేడపైన ముద్దు పెట్టాను తన కళ్ళలో కోపం నాకు అర్ధమవుతుంది తన LIPS చాల ఎర్రగా ఉంటాయి నేని మెల్లిగా అవ్వి పట్టుకొని నులుముతు వాటిని కోరికను వెంటనే తను నావంక చూసి EADAVASAGINDHI నాకు చాల బయం వేసింది వెంటనే నేను తన కాలు పట్టుకొని మొక్కను వెంటనే లేచి నా బెద్ద్పైన పద్దుకున్నాను కొద్ది సేపటికి తను లేచి మల్లి నా బెడ్ వైపు తిరిగి పడుకుంది నేను మల్లి లేచి నా చేతులను తన మెడ పై పెట్టి నులుముతు తన ద్గరికి బెడ్ పైనుండి దిగాను . వెంటనే తను నవైపుస్చుసింది నేను వెంటనే తన లిప్స్ ని ముద్దుపెట్ట ను తనుకూడా మెల్లిగా నావైపు జరిగింది వెంటనే నేను తన సండ్లని పిసుకుతూ ముద్దుపెడ్డుతూ ఉండగా మా అత్హ కొడుకు అటుగా జరిగాడు వేతనే నేను జరిగాను మా అత్హ అటుగాజరిగి వాడిని పడుకో పెట్టింది .వెంటనే నేను న కాలుని తన కలుపైవేసి రాయాగా తను మెల్లిగా నాకు ధగరగా జరిగింది నేను వెంటనే తన నడుమును గట్టిగ గిల్లను తను వెంటనే నన్ను గిచింది నేను మెల్లిగా తనని గట్టిగ కౌగలించుకొని ముడులుపెడుతూ న సులిని తన పుకికు తకిస్తుంద తను మెల్లిగా అమ్మ అని మూలుగుతూ మెల్లిగా అంటూ నన్ను గట్టిగ పట్టుకుంది నేను వెంటను మూకలపై లేచి తన సండ్లని నడుముని నొక్కుతూ ఉండగా మెల్లి నా సుల్లిని జిప్ తీసాను ఫాస్ట్ గ తన లంగా లేపి ఒకసారిగా తనపైన పడుకున్నాను వెంటనే తను అమ్మ అంటూ వద్దు వద్దు అంటుంది అప్పుడే మా అమ్మ గొంతు వినపడింది వెంటనే నేను లేచి న బెడ్ పైన పద్దు కున్నాను .మా అత్హ తన చీరను సద్దుకొని తన కొడుకు వైపు పద్దుకుంది మా అమ్మ లోపలి వచ్చి మా అత్హ దగర పద్దుకుంది వెంటనే మా అత్హ అమైల్ది వాడిని అంది మా అమ్మ దోమలు ఎక్కువున్నాయి అని చెప్పి పడుకుంది .నాకు చాల కోపం వచ్చింది కానీ నాకు నేను నసుల్లిని తన పుకికి తగిలినప్పుడు మెత్త గ ఏదో తగిలింది . ఏంటో అని అల్లో చిస్తూ పడుకున్నాను మరుసటిరోజు నేను లేచి నిల్లు త్గుతుండగా మా అత్హ అదురుగా వచ్చి కోపంగాచుసి హలో కి వెళ్ళింది . నేను బయటకు వెళ్ళాను మల్లి వచేసరికి ఇంట్లో మా అత్హ కొడుకు పడుకొని ఉన్నాడు .ఇంకా ఎఅవారు లేరు అటు ఇట్టు చూసే సరికి బాత్రూం లో మా అత్హ స్నాన్నం చేస్తున్నది వెంటనే నీను బాత్రూం డోర్ కొట్టాను మా అత్హ ఎఅవారు అని అంది వెంటనే నేను నేనే అన్నాను తను డోర్ లైట్ గ తిసి ని అక్కువయింది చేసింది చాలు పో అని అంది వెంటనే నేను లతెచ్యకుండా లోపలి వెళ్లి లాక్ చేశాను తను అప్పుడు లంగా జాకెట్ పైన స్నానం చేసుతూ ఉంది , తను వెంటనే బయటికి పో అంది నేను మెల్లిగా తన నడుము పట్టుకున్నాను వెంటనే తను నన్ను చెంపపై కొట్టింది నేను వెంటనే తనని గోడకి పట్టుకొని తనని గట్టిగ కౌగలించుకొని ముద్దులు పెద్దూ ఉంటె తను వద్దు ఎఅవరైనా వస్తారు అంది వెంటనే నేను తన లంగాని కిందకి లాగాను చన్న చన్న ని వెంట్రుకలు ఉన్నాయి వెంటనే తను తూగా తిరిగింది . నేను మెల్లి పిలిచాను తను వెంతని రూం లోకి వేల్ల్ధం అంది కానీ నేను ఇక్కడే చేద్దాం అన్నాను తను ఎఅవరైనా వస్తారు అని అంది వెంతని వెళ్లి గేటు లాక్ చేసి వచాను .అప్పుడు తను మల్లి లంగా వేసుకొని ఫాస్ట్ గ చీర కట్టుకుంటుంది నేను వెళ్లి బాత్రూం గడియ పెట్టి న పైంట్ విప్పాను వెంటనే తను ఇప్పుడు వద్దు ప్ల్జ్ నాకు నెలలు అవుతున్నాయి అంది వెంటనే నేను తన చేర గుంజనే తను సిలేన్గా నన్ను పట్టుకుంది వేతనే నేను తన లిప్స్ చాల సేపు కోరి కోరి కి నజిప్ తిసి న సులలి ని తన చేత్తిలో పెట్టాను తనను వెంటనే వద్దు వద్దు తప్పు తప్పు అంటుంది , నేను తన చీర జాకెట్ విప్పాను తను చాల అందంగా ఉంది నాకు ఆగలేదు వెంటనే తనని అనుభావిచాలి అన్ని తన్నని ప్ల్జ్ ప్ల్జ్ అత్హ అని బతిమిలడను . కానీ తను వద్దు వద్దు అంటూనే నన్ను గట్టిగ పట్టు కున్నది నేను వెంటనే మరి నెలలు అన్నావ్ కదా అంటే పరవాలేదు మెల్లి హ అంది మెల్లి తను కింద పడుకో పెట్టాను తను నన్ను ముద్దులు పెద్దుతుంది .వెంతని కిందికి జారి త పుకుని ముద్దు పెట్టాను వెంటనే తను అమ్మ ............. అని అరిచి అక్కడ ముద్దు పెట్టకు అంది కానీ నిను అందులో మెల్లిగా న వెళ్ళు పెట్టి లోపలి బయటికి అన్నాను తనను మూలుగుతూ న SULLI ని గట్టిగ పట్టుకింది వెంటనే లేచి న సులలి ని త పుకోలో పెట్టి మెల్లిగా ఆడించాను తను వెంటనే నను గట్టిగ పట్టుకొని చేయి తొందరగా అవరిన వస్తారు అంది కానీ 10 MINTS కి నాకు చాల పైన వచ్చింది వెంటనే తనకి చెప్పను తను నన్ను అప్పుడు ఇంతవరకి అవారి ధగరికి వెళ్ళలేద అంది హ వెళ్ళలేదు అన్నాను ఐతేయ్ మెల్లిగా చెయ్ కే న అంది కానీ తను ఎంత చేసిన ఎం అనట్లేదు తనకి నొప్పిగా లేదు అప్పుడు లేపి తనని కళ్ళు జారి వంగ మన్నాను తను వెంటనే ఎం చేస్తున్నావ్ అంది నేని మెల్లిగా వెంకలనుంది పడుక్తు గట్టిగ తన సండ్లని పిసుకుతూ ఉండగ మా తమ్ముడు వచాడు అప్పు మా అత్హ పద్దః పదహ అంటుంది కానీ నాకు అప్పటి ఆతుంది తను హ హ ఆహ అన్తుందు వెంటనే నేను బయటకు తిసి తనని లేపాను తను తన చేరనుకట్టుకుంటూ ఉండగా నీల బెట్టి తన పుకులో ఒక రెండు నిమిశాలి పెట్టాను అప్పుడు ఇద్దరికీ ఐపోయింది కానీ నాకు మాత్రం కోరిక తీరలేదు . హ రోజు మా మా మా వచ్చి మా అతని తీసుకొని వెళ్ళాడు .అప్పటి నుండి నాకు మత అంటే ఇష్టం ఇంకా ఎక్కువైంది వచేనేలలో వాళ్ళ ఇంటి కి రమణి తను నాకు ఫోనో చేసింది అప్పుడు మా మా అమ్కామ్ప్ కి వెళ్ళతాడు అని చెప్పింది కింద ఫోటో మా అత్హ దే
THANA LIPS

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...